Обрати сторінку

Студрада

Склад студентської ради:

 • Голова студентської ради: Бологан Данііл Максимович П-21
 • Секретар: Вороная Кіра Олександрівна П-12
 • Члени студентської ради:
  • Гладкий Ярослав Олегович П-21
  • Гуревич Світлана Андріївна П-32
  • Гришина Дар`я Олександрівна П-31
  • Павлова Єлизавета Павлівна П-31
  • Цаплюк Павел Олександрович Е-15

Студентське самоврядування у ХКФК є складовою громадського самоврядування Коледжу, однією з важливих форм залучення здобувачів освіти до громадської діяльності, розвитку їх індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов для самореалізації особистості.

 

Студентське самоврядування здійснюється здобувачами освіти Коледжу безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування. Усі здобувачі освіти Коледжу мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні.

 

Завдання діяльності студентського самоврядування:

­ захист прав та інтересів здобувачів освіти;

­ забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов’язків;

­ створення безпечного освітнього середовища, активної громадянської позиції;

­ сприяння навчальній, пізнавальній, дослідницькій, громадській, соціальній,

волонтерській, творчій діяльності здобувачів освіти шляхом створення студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;

­ сприяння дотриманню принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу;

­ пропаганда здорового способу життя, запобігання скоєнню правопорушень здобувачами освіти;

­ сприяння змістовному дозвіллю шляхом підтримки студентського культурного та спортивного руху;

­ співробітництво з органами студентського самоврядування інших закладів освіти.

 

Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Коледжу;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля;

3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах забезпечення якості фахової передвищої освіти;

5) захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;

6) делегують представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;

7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;

9) забезпечують координацію діяльності здобувачів освіти з викладачами, класними керівниками академічних груп студентів та завідувачами відділень;

10) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування Коледжу та наданим їм майном відповідно до законодавства;

11) виконують інші функції, передбачені законодавством та Положенням про студентське самоврядування у ХКФК.

 

За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу приймаються рішення про:

1) відрахування здобувачів освіти з Коледжу та їх поновлення на навчання (крім випадків, передбачених пп.1-3,7 ч.1 ст.44 Закону України «Про фахову передвищу освіту»);

2) переведення осіб, які навчаються у Коледжі, з одного джерела фінансування на інше;

3) затвердження Положення про організацію освітнього процесу.

 

Вищим органом студентського самоврядування є Загальні збори здобувачів освіти Коледжу, які:

1) затверджують Положення про студентське самоврядування Коледжу;

2) визначають загальну стратегію і основні напрямки діяльності студентського самоврядування;

3) вивчають, аналізують, оцінюють та узагальнюють розвиток студентського самоврядування Коледжу, видають відповідні висновки та розпорядження;

4) затверджують перспективний план роботи виконавчого органу студентського самоврядування Коледжу на поточний навчальний рік;

5) визначають порядок і процедуру проведення виборів, формують студентську Лічильну комісію з числа здобувачів освіти Коледжу для організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;

6) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

7) затверджують річний кошторис витрат органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання;

8) обирають Голову Студентської ради Коледжу з числа обраних членів виконавчого органу студентського самоврядування Коледжу;

9) обирають представників до вищого колегіального органу громадського самоврядування та колегіального органу управління Коледжу;

10) заслуховують звіти виконавчого і контрольно-ревізійного органів студентського самоврядування, дають оцінку їх діяльності;

11) здійснюють інші повноваження, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування, що передбачені чинним законодавством та Положенням про студентське самоврядування у ХКФК.

 

Виконавчим органом студентського самоврядування Коледжу є Студентська рада, яка:

– проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів здобувачів освіти;

– організовує діяльність студентського самоврядування Коледжу, інформує здобувачів освіти про свою діяльність;

– сприяє активізації участі здобувачів освіти Коледжу у навчальній та науково-дослідній роботі, створенню та діяльності наукових товариств, гуртків, клубів, співпрацює з ними;

– бере участь у роботі стипендіальної комісії;

– сприяє налагодженню конструктивної взаємодії між адміністрацією і здобувачами освіти;

– організовує зв’язки з органами студентського самоуправління інших закладів освіти, представляє студентське самоврядування Коледжу в органах місцевої і державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних громадських організаціях з питань, що відносяться до їх компетенції;

– скликає Загальні збори здобувачів освіти Коледжу;

– обирає секретаря Студентської ради Коледжу та його заступника, керівників комісій;

– утворює Контрольно-ревізійну комісію та затверджує її склад з числа членів Студентської ради для здійснення поточного контролю за використанням майна та виконанням бюджету органів студентського самоврядування;

– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та Положенням про студентське самоврядування у ХКФК.

Склад Студентської Ради формується щорічно шляхом виборів на Загальних зборах. До складу Студентської ради входять її Голова, заступник, секретар, члени ради.

Документи

 

Національна соціальна сервісна служба (Дивитися)

Положення про студентське самоврядування (Дивитись)