Обрати сторінку

Методичний кабінет

Періодичні видання

Фахова передвища освіта 1.2024

Фахова передвища освіта 1.2024

Документи

План-графік педагогічних читань (Дивитися)

Положення про навчально-методичний кабінет (Дивитися)

Положення про навчально-методичний комплекс (Дивитися)

Положення про підготовку та проведення відкритого заняття (Дивитися)

Положення про комплексну контрольну роботу (Дивитися)

Положення про організацію семестрового контролю з використанням дистанційних технологій (Дивитися)

Положення про розроблення, затвердження, моніторингу, перегляд та закриття освітньо-професійних програм та навчальних планів (Дивитися)

Положення про організацію курсового проєктування (Дивитися)

Положення  про порядок розробки, оформлення, затвердження та перегляду робочої програми навчальної дисципліни  (Дивитися)

Положення про академічну мобільність (Дивитися)

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти (Дивитися)

Положення  про самостійну роботу здобувача освіти (Дивитися)

          Навчально-методичний кабінет Харківського комп’ютерного фахового коледжу є методичним центром навчально-методичної роботи педагогічних працівників коледжу.

Метою діяльності навчально-методичного кабінету

є науково-методичне забезпечення освітнього процесу коледжу, вдосконалення якості освітніх послуг і кваліфікації викладачів. Діяльність кабінету будується на принципах:

 • демократизму і гуманізму;
 • системності підходу до методичного забезпечення освітнього процесу;
 • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його інтелектуального, педагогічного, творчого потенціалу;
 • безперервності фахового вдосконалення;
 • науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Головна методична проблема інноваційні напрямки формування особистості здобувачів освіти в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі; удосконалення системи діджиталізації у процесі підготовки молоді до майбутньої професійної діяльності, змісту, форм і методів дистанційного  навчання для формування професійних компетентностей здобувачів освіти, розвитку їх творчих здібностей та соціальної адаптації.

Завданнями роботи методичного кабінету є:

 • організація роботи педагогічного колективу зі створення оптимальних навчально-методичних умов для успішного навчання здобувачів освіти;
 • сприяння впровадженню в освітній процес новітніх педагогічних технологій;
 • науково-методичне сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу та підвищенню якості підготовки фахівців у коледжі на основі вивчення стану викладання дисциплін, рівня навчальних досягнень здобувачів освіти на різних етапах навчання;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників коледжу.

Основні функції навчально-методичного кабінету:

 • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних працівників коледжу;
 • інформаційно-коригувальна – коригування й оновлення інформації, що змінюється внаслідок розвитку науки та впровадження інформаційно комунікаційних технологій;
 • прогностична – прогнозування напрямків розвитку освітньої діяльності коледжу з урахуванням загальних перспектив розвитку освітньої галузі;
 • діагностична – систематичний моніторинг якості здійснення освітнього процесу;
 • методична – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування у педагогічну практику коледжу;
 • консультативна – надання зразків навчальної документації; надання допомоги педагогічним працівникам при підготовці до чергової (позачергової) атестації.

Зміст роботи навчально-методичного кабінету коледжу визначається метою та завданнями його діяльності й становить:

–   визначення існуючих науково-методичних проблем в організації освітнього процесу в коледжі, внесення пропозицій щодо удосконалення відповідних напрямів науково-педагогічної діяльності коледжу;

–   координація діяльності циклових комісій щодо вироблення єдиних методичних підходів до викладання освітніх компонентів та формування системності у методичній роботі викладачів коледжу, надання методичної допомоги в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації;

–   надання методичної допомоги цикловим комісіям, відділенням щодо підготовки документації для ліцензування та акредитації;

–   надання методичної допомоги в організації освітнього процесу шляхом створення та оновлення комплектів документів щодо чинних вимог до змісту і структури основних робочих документів викладачів (навчальні програми, робочі програми, плани занять тощо); вимог щодо структури й оформлення курсових та дипломних робіт; методичних рекомендацій з організації самостійної роботи здобувачів освіти; інформації про види і форми діагностики навчальних досягнень здобувачів освіти та критерії їх оцінювання;

–   надання допомоги у розробці навчально-методичної літератури: інформування про основні положення щодо структури та оформлення навчально-методичної літератури; методичні поради щодо удосконалення навчальної, методичної та звітної документації, що використовується в освітньому процесі; надання можливості працювати з книжковим та електронним фондом методкабінету;

–   участь в організації та проведенні різних форм контролю, здійснюваних керівництвом коледжу, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямків педагогічної діяльності коледжу;

–   формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності викладачів коледжу, організація та проведення заходів, спрямованих на поширення інформації щодо науково-пошукової, дослідної та інноваційної діяльності викладачів коледжу;

–   вивчення потреб і надання практичної допомоги педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки до атестації, участь у роботі атестаційних комісій; організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

–   інформування та організація участі здобувачів освіти та викладачів коледжу в регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, семінарах, наукових конференціях;

–   консультування педагогічних працівників коледжу з проблем сучасного розвитку освіти, організації виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

–   інформування викладачів про нормативні документи в галузі освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги в їх використанні;

–   створення фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової та іншої літератури, періодичних видань.

Основними формами роботи методичного кабінету є:

 • індивідуальні форми (консультації, кураторство, стажування);
 • групові форми (цільові семінари, групові консультації, відкриті заняття й огляди методичної роботи викладачів коледжу);
 • масові форми (методичні наради, педагогічні читання; науково-практичні конференції).

Орієнтовний перелік матеріалів (документів) у навчально-методичному кабінеті:

 • нормативно-правові документи в галузі освіти;
 • положення коледжу, що регламентують діяльність структурних підрозділів коледжу та реалізацію різних напрямів освітнього процесу;
 • планова документація роботи навчально-методичного кабінету, а саме:
 • план роботи навчально-методичного кабінету;
 • план роботи методичної ради коледжу;
 • плани роботи ПЦК коледжу;
 • індивідуальні плани роботи викладачів коледжу;
 • графік проведення декад ПЦК

–   зразки навчально-методичної документації, а саме:

–   зразки робочих навчальних планів і програм;

–   вимоги до створення методичних розробок ;

–   кращі методичні розробки викладачів;

–   методичні розробки відкритих занять / заходів;

–   матеріали узагальнених педагогічного досвіду педагогічних працівників коледжу;

–   науково-методична література, періодичні видання;

–          стенди, вітрини, полиці з грамотами та нагородами, плакати, альбоми, що відображають досвід освітньої роботи та досягнення педагогічних працівників і здобувачів освіти коледжу.