Положення

 

Положення про організацію освітнього процесу (Дивитися)

Положення про організацію практичного навчання студентів (Дивитися)

Положення про комплексну контрольну роботу (Дивитися)

Положення про навчально-методичний комплекс освітньої дисципліни (Дивитися)

Положення про організацію семестрового контролю з використанням дистанційних технологій (Дивитися)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників (Дивитися)

Положення про підготовку та проведення відкритого заняття (Дивитися)

Положення про розроблення, затвердження, моніторингу, перегляд та закриття освітньо-професійних програм та навчальних планів (Дивитися)

Положення про класного керівника студентської групи коледжу (Дивитися)

Положення про навчально-методичний кабінет (Дивитися)

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку студентських квитків, документів про повну загальну середню освіту та додатків до них, в тому числі дублів (Дивитися)

Положення про комісію з розгляду випадку булінгу (цькування), порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу, реагування на доведені випадки булінгу (Дивитися)

Положення про академічну доброчесність (Дивитися)

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій (Дивитися)

Положення про стипендіальне забезпечення (Дивитися)

Положення про організацію дистанційного навчання (Дивитися)

Положення про методичну раду (Дивитися)

Положення про організацію курсового проєктування (Дивитися)

Положення  про порядок відрахування, поновлення і переведення здобувачів освіти (Дивитися)

Положення  про проведення профорієнтаційної роботи  (Дивитися)

Положення  про порядок розробки, оформлення, затвердження та перегляду робочої програми навчальної дисципліни  (Дивитися)

Положення  про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності (Дивитися)

Положення  про предметно-циклову комісію (Дивитися)

Положення  про самостійну роботу здобувача освіти (Дивитися)

Положення  про порядок та умови обрання вибіркових освітніх дисциплін здобувачами освіти (Дивитися)

Положення про веб-сайт ХКФК (Дивитися)

Положення про академічну мобільність (Дивитися)

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти (Дивитися)

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (Дивитися)